Nya artiklar

Företagets viktigaste resurs

Ekonomi är “Läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet” (Wikipedia), det handlar alltså om att hushålla med resurserna. Vilka resurser? “En resurs är en tillgång som behövs för att iscensätta ett projekt, skapa en produkt eller genomgå en process. Exempel på resurser är arbetskraft, tid, pengar, lokaler, naturtillgångar, råvaror, energi och kunskap.” (Wikipedia).        Fritt översatt tolkar jag det som att personalen är ett företags viktigaste tillgång! De flesta företag är måna om sina anställda, vet att det produceras mer om personalen trivs. Arbetsmiljöverket har redovisat faktorer i arbetet som den anställda beskriver som väsentliga för att uppnå god arbetsmiljö i en rapport (2012:7) https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/den-goda-arbetsmiljon-och-dess-indikatorer-kunskapssammanstallningar-rap-2012-7.pdf

De fem viktigaste är:

  1. Samarbete, teamarbete
  2. Utveckling, fortbildning
  3. Delad plats för Utvecklad kommunikation och Medinflytande, delaktighet
  4. Positiva, engagerade, rättvisa, tillgängliga ledare
  5. Delad plats för Positivt socialt klimat och Autonomi, empowerment

I företag där de redovisade faktorerna för att uppnå en god arbetsmiljö saknas, väljer den anställda att byta arbetsgivare. Det kostar att rekrytera ny personal.

Kostnader för att rekrytera

Platsannonsen är en synlig kostnad vid rekrytering, arbetstid för annonsutformning, anställningsintervjuer och kontroll av referenser m.m. tillkommer. Under den nyanställdas introduktionstid lägger du och dina medarbetare ner tid för att lära upp den nya medarbetaren. Under introduktionstiden sjunker produktionen. Den nya medarbetaren kanske behöver kompletterande utbildning, det medför kurskostnader plus resor och logi. Övriga kostnader, såsom inköp av visitkort, mobiltelefon, dator m.m. En ny medlem i en arbetsgrupp kan innebära inskolningsproblem. Om du inte redan har motivation för att ta vara på och utveckla dina medarbetare, bör kostnaderna för personalomsättning göra det. En viss personalomsättning är naturlig, men det är sällan god ekonomi. Den som slutar tar dessutom med sig sin kompetens.

Ledarskap, en bra arbetsmiljö bidrar till en bra ekonomi

Ledarskap handlar om att se till att alla i en grupp mår bra, skapa en bra arbetsmiljö där de 5 faktorerna som de anställda beskriver som väsentliga ingår. Det är även viktigt att uppmuntra till friskvård. Tycker att Wikipedia beskriver vad friskvård är på ett bra sätt,  “Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsofrämjande insatser, d.v.s. hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor. Sunda levnadsvanor som ofta framhålls är lämplig kost, fysisk aktivitet, goda sömnvanor och att undvika rökning, droger, alkohol och stress. I Sverige kan arbetsgivare bekosta friskvård för anställda utan att betala skatt, och göra s.k. friskvårdsavdrag.”

 

 

 

 

UA-91406571-1